Kết quả viết chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngay từ đầu năm học 2018 – 2019, BCH CĐ Lê Quý Đôn đã phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức cho công đoàn viên đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm từ giảng dạy và vận dụng trong quá trình công tác hầu hết 100% đều tham gia viết SKKN đầy đủ. song bên cạnh đó có những sáng kiến có sự đầu tư cả về chất và lượng còn có những sáng kiến viết chiếu lệ còn mang tính hình thức. Chưa chú trọng đến nội dung và hình thức một sáng kiến dẫn đến kết quả chưa cao.