CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TRONG THIẾT KẾ MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO TT 22

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xin gửi đến quý thầy cô bài viết về các mức độ nhận thức trong thiết kế ma trận và đề kiểm tra định kì theo TT22. Bài viết tham khảo từ “Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ra đè kiểm tra định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT”

CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TRONG THIẾT KẾ MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM  TRA ĐỊNH KÌ THEO TT 22