ĐỀ THI MÔN TOÁN KHỐI 2 KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

MA TRẬN ĐỀ CUỐI  HKII  LỚP 2 – MÔN TOÁN

NĂM HỌC  2020 – 2021

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng(I)

Mức 4

Vận dụng(II)

Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 1000;

nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học. Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Số câu 2 2 1 1   4 2
Số điểm 2 2 1 1   4 2
Câu số 1,2 8,9 5 7      
Đại lượng và đo đại lượng: mét,

dm,cm,mm.Ngày ,giờ

Số câu 1 1   2  
Số điểm 1 1   2  
Câu số 3 6      
Yếu tố hình học: hình tam giác, chu vi hình tam giác. Số câu  

 

1   1  
Số điểm  

 

     1   1  
Câu số 4      
Giải các bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Số câu 1       1
Số điểm 1       1
Câu số 10        
 

Tổng

Số câu 3   1 2 2 1 1   7 3
Số điểm 3   1 2 2 1 1   7 3
Tỉ lệ %   30% 30% 30% 10% 70% 30%

Bình Tân,ngày 5 tháng 5 năm 2021

DUYỆT BGH                                                                  Người ra đề

 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Khánh

 

 

 

Trường Tiểu học  Lê Quý Đôn                                 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên:……………………………. …………               Năm học:  2020 –   2021

Lớp :2A……                                                                         MÔN : TOÁN                                                                                           

            Điểm                                      Lời phê của giáo viên

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (Câu 1, 2,3,4,5,6,7)

Câu 1. (1 điểm)

 1. a. (0,5 điểm) Số 501 đọc là:
 2. Năm trăm không một .                                      B.  Năm trăm mười.
 3. Năm trăm linh một .                                          D.  Một trăm linh năm
 4. (0,5 điểm) Số “ năm trăm chín mươi mốt ” viết là :
 5. 509             B. 519                        C.951                         D. 591

Câu 2.( 1 diểm) Trong phép tính  x :  3 = 7 .   x được gọi  là ?                                                 A. Tích                B: Số bị chia                 C: Số bị trừ             D: Thừa số chưa biết   Câu 3. (1 đểm)

 1. a. (0,5 điểm) 1m = …..cm
 2. 10 cm  B. 100 cm  C.  1000cm              D. 5000cm
 3. (0,5 điểm) 3 giờ chiều còn gọi là mấy giờ?
 4. 13 giờ           B. 14 giờ                     C.15 giờ                    D. 16 giờ

Câu 4. (1 điểm)

Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 150 cm, BC = 250 cm, AC = 300cm. Chu vi của hình tam giác là:

 1. 900 cm   B. 600cm                   C. 700cm                   D. 800cm

Câu 5:(1 điểm)Cho phép tính   4  x + 26  = 50.   Số thích hợp điền vào ô trống là:

 1. 34                 B. 24                                  C. 7                                 D. 6

Câu 6: :(1 điểm) Anh cao 12dm , em thấp hơn anh 20cm . Hỏi em cao bao nhiêu xăng –ti-mét?

A.10 cm                           B. 10 dm                         C. 80 cm                  D. 100 cm

Câu 7.(1 điểm)  Tìm một số biết rằng số đó chia cho 3 bằng 3 nhân với 3.

 1. 3                             B. 9                                   C. 27                           D. 1

Câu 8. (1điểm)  

 1. (0,5 điểm) Đặt tính rồi tính 356 + 243                              869 – 405

……………….                          ……………….

……………….                          ………………..

……………….                         ………………..

b . (0,5 điểm) Tính

24 : 4 + 34     = ……………………                    5 x 9 – 27   = ………………….

= ………………                                      = …………………..

Câu 9. (1điểm) Tìm x       

x  x   4  =  32 + 4                                                        x  :  5  = 4 +1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 10. (1 điểm) Giải bài toán:

Cô giáo có một số  bút chì, cô chia đều cho 3 bạn, mỗi  bạn  được 5 bút chì. Hỏi lúc đầu  cô giáo có bao nhiêu bút chì ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                              

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CKII LỚP 2(NĂM HỌC 2020-2021)

Câu 1. M1

 1. a. (0,5 điểm) Số 501 đọc là:
 2. Nămtrăm linh một .
 3. (0,5 điểm) Số “ năm trăm chín mươi mốt ” viết là :
 4. 591

Câu 2.( 0,5 diểm) Trong phép tính  x :  3 = 7 .   x được gọi  là ?  M1                                                               B: Số bị chia

Câu 3.  M1   a. (0,5 điểm)  1m = …..cm

 1. 100 cm
 2. (0,5 điểm) 3 giờ chiều còn gọi là mấy giờ?

C.15 giờ

Câu 4. (1 điểm)Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 150 cm, BC = 250 cm, AC = 300cm. Chu vi của hình tam giác là: M2

 1. 700cm

Câu 5:(1 điểm)Cho phép tính   4  x + 26  = 50.   Số thích hợp điền vào ô trống là: M3

 1. 6

Câu 6 : :(1 điểm) Anh cao 12dm , em thấp hơn anh 20cm . Hỏi em cao bao nhiêu xăng –ti-métM3

 1. 100 cm

Câu 7.(1 điểm)  Tìm một số biết rằng số đó chia cho 3 bằng 3 nhân với 3. M4

 1.   27

Câu 8 .M2  a. (0,5 điểm) Đặt tính rồi tính

356 + 243                 869 – 405

 

356                            869

+ 243                         – 405

599                            464

b . (0,5 điểm) Tính

b 24 : 4 + 34     = 6 + 34                               5 x 9 – 27   = 45 – 27

=  40                                                      = 18

Câu 9. (1điểm) Tìm x  M2     

x  x   4  =  32 +4                                                        x  :  5  = 4 + 1

x = 36 : 4                                                             x = 5 x 5

x = 9                                                                     x = 25

Câu 10. (1 điểm) Giải bài toán: M3

Cô giáo có một số  bút chì, cô chia đều cho 3 bạn, mỗi  bạn  được 5 bút chì. Hỏi lúc đầu  cô giáo có bao nhiêu bút chì ?

 Tóm tắt

Cô giáo có một số bút chì, cô chia đều cho 3 bạn

Mỗi  bạn  được 5 bút chì

Lúc đầu  cô giáo có:… bút chì ?

Bài giải

Lúc đầu  cô giáo có số bút chì là:

5 x 3 = 15( bút chì)

Đáp số: 15 bút chì